Statut

Statut udruženja

Na osnovu člana 12 i 49 Zakona o nevladinim organizacijama (Službeni list CG br. 39/11), i člana 11 i 24 Statuta udruženja Crnogorsko oftalmološko društvo, Skupština udruženja je na sjednici održanoj 24.03.2012. godine u Podgorici izmjenama i dopunama Statuta udruženja od 10.06.2005. uskladila Statut udruženja sa novim zakonom o nevladinim organizacijama.

S  T  A  T  U  T

UDRUŽENJA

CRNOGORSKO OFTALMOLOŠKO DRUŠTVO

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Udruženje za oftalmologiju (u daljem tekstu: udruženje) je nevladina organizacija koja se bavi razvijanjem, unaprijeđenjem, implementacijom saznanja iz oftalmološke nauke.

Član 2.

U ostvarivanju svojih ciljeva, Udruženje se angažuje na djelatnostima usmjerenim ka unaprijeđenju oftalmologije, ostvarivanju saradnje sa međunarodnim i drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i organizovanju aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruženja.

 NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 3.

 Naziv udruženja: Crnogorsko oftalmološko društvo.

Skraćeni naziv udruženja je COFD.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica.

Sjedište Udruženja je u Podgorici, Ul. Sadine bb, Tološi.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je ćirilicom ili latinicom ispisan tekst: CRNOGORSKO OFTALMOLOŠKO DRUŠTVO.

U pravnom prometu sa inostranstvom, udruženje može koristiti i naziv na engleskom jeziku: «Montenegrin Society of Ophthalmology».

DJELATNOST UDRUŽENJA

Član 4.

Djelatnosti Udruženja su:

– širenje i unaprijeđivanje znanja o primjeni oftalmologije,

– razvijanje i unaprijeđenje oftalmološke nauke,

– obavještavanje stručne šire javnosti o pitanjima od interesa za oftalmološku nauku,

– razvijanje i unaprijeđivanje prakse u oblasti oftalmologije,

– održavanje i unaprijeđivanje saradnje sa domaćim i inostranim udruženjima, organizacijama i asocijacijama u oblasti oftalmologije i srodnim oblastima,

– ostvarivanje drugih ciljeva od interesa za članove Udruženja.

CILJEVI UDRUŽENJA

Član 5.

Ciljevi udruženja su:

– organizovanje stručnih, naučnih, konsultativnih savjetovanja, javnih rasprava i drugih skupova u oblasti oftalmologije,

– organizovanje tribina, predavanja, seminara, kurseva i drugih oblika rada, radi unaprijeđivanja teorije i prakse primjene oftalmologije,

– organizovanje stručne izdavačke djelatnosti, izdavanjem stručnog časopisa i obavljanjem drugih informativnih djelatnosti,

– davanje inicijativa i pružanje stručne pomoći državnim organima i drugim organizacijama i udruženjima u oblasti oftalmologije.

ČLANSTVO, PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

Član 6.

Članovi Udruženja mogu biti ljekari, specijalisti iz oftalmologije koji se bave proučavanjem, primjenom ili popularizacijom oftalmologije.

Pojedinci postaju članovi Udruženja popunjavanjem pristupnice.

Članstvo u Udruženju prestaje na osnovu zahtjeva za istupanje iz članstva, ili na osnovu isključenja u slučaju da se član ne pridržava odredbama ovog Statuta.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor većinom glasova.

Isključeni član ima pravo obraćanja Skupštini Udruženja koja donosi konačnu odluku.

Član 7.

 Članovi Udruženja ostvaruju svoja prava i dužnosti angažovanjem na ostvarivanju ciljeva Udruženja, kao i učešćem u radu organa Udruženja.

Članovi Udruženja imaju pravo i dužnost da daju inicijative i prijedloge u vezi sa ostvarivanjem ciljeva Udruženja radom organa Udruženja, da doprinose realizaciji ciljeva i unaprijeđenju rada organa Udruženja, kao i da učestvuju u radu organa Udruženja.

Član 8.

Udruženje može, na obrazloženi prijedlog Upravnog odbora, proglasiti istaknute domaće i strane pojedince i organizacije za počasne članove Udruženja.

ORGANI UDRUŽENJA

Član 9.

 Organi udruženja su:

– Skupština Udruženja,

– Upravni odbor Udruženja,

– Predsjednik Udruženja,

– Nadzorni odbor Udruženja.

Upravni odbor Udruženja može svojim odlukama obrazovati i radna tijela Udruženja.

Skupština Udruženja

 Član 10.

Skupština je najviši organ Udruženja.

Skupštinu udruženja čine svi članovi udruženja, sa jednakim pravom glasa.

Skupština se redovno sastaje najmanje jedanput godišnje, po pravilu u proljeće.

Skupštinu saziva i zasijedanje priprema Upravni odbor.

Skupštinom predsjedava predsjednik (udruženja) skupštine.

Upravni odbor može sazvati vanrednu Skupštinu na osnovu obrazložene inicijative najmanje jedne trećine članova udruženja. Skupština će se sazvati najkasnije u roku od mjesec dana od dana podnošenja inicijative.

Skupština donosi odluke ukoliko je prisutno više od polovine ukupnog broja članova.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova, osim ukoliko je za donošenje pojedinih odluka Statutom određena kvalifikovana većina.

Član 11.

Skupština Udruženja:

– donosi Statut i odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta sa dvotrećinskom  većinom glasova prisutnih članova,

– razmatra i odlučuje o opštim pitanjima u vezi sa ostvarivanjem ciljeva i rada organa Udruženja,

– bira i razrješava članove Upravnog odbora većinom glasova prisutnih članova,

– bira i razrješava Predsjednika većinom prisutnih članova,

– bira i razrješava članove Nadzornog odbora, većinom glasova prisutnih članova,

– razmatra i usvaja izvještaje o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora, većinom glasova prisutnih članova,

– donosi odluku o prestanku rada Udruženja dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova,

– donosi poslovnik o svom radu,

-obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje ciljeva i rad organa Udruženja.

Upravni odbor Udruženja

 Član 12.

 Upravni odbor je izvršni organ Skupštine.

Upravni odbor čine, po položaju, Predsjednik i Sekretar Udruženja, kao i tri člana koje iz svog sastava bira Skupština na četiri godine.

Predsjednik udruženja istovremeno vrši funkciju predsjednika Upravnog odbora.

Upravni odbor odlučuje ukoliko je prisutno više od polovine ukupnog broja članova, većinom glasova prisutnih članova, osim ukoliko za donošenje pojedinih odluka Statutom nije određena kvalifikovana većina.

Po potrebi, Upravni odbor može donositi odluke pismenim izjašnjavanjem članova.

Mandat članova Upravnog odbora je 4 (četiri) godine.

Član 13.

Upravni odbor:

–          izvršava odluke i stavove Skupštine,

–          donosi program rada Udruženja,

–          obrazuje i imenuje članove stalnih i drugih radnih tijela Udruženja koje ne imenuje Skupština,

–          rukovodi radom i stara se o ostvarivanju ciljeva Udruženja,

–          imenuje glavnog i odgovornog urednika i članove redakcije časopisa Udruženja,

–          donosi odluke o organizovanju stručnih savjetovanja, seminara, tribina, predavanja i drugih oblika stručnih aktivnosti Udruženja,

–          utvrđuje program međunarodne saradnje, stara se o odnosima Udruženja sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama i odlučuje o učlanjivanju u međunarodne asocijacije,

–          saziva i priprema sjednice Skupštine,

–          predlaže Skupštini izmjene i dopune Statuta,

–          odlučuje o načinu unutrašnjeg organizovanja udruženja, osnivanju izdavačke djelatnosti i izdavanju časopisa, imenuje glavnog i odgovornog urednika i članove redakcije časopisa i drugih izdavačkih publikacija,

–          utvrđuje godišnji, odnosno mjesečni iznos članarine, većinom glasova prisutnih članova,

–          odlučuje o dodjeljivanju statusa počasnog člana Udruženja,

–          odlučuje o otvaranju kurseva za edukaciju, izdaje sertifikate o obuci na kursu i utvrđuje njihov oblik i sadržinu,

–          odlučuje o dodjeljivanju nagrada i priznanja za doprinos razvoju i unaprijeđenju ciljeva Udruženja,

–          donosi finansijski plan i završni račun Udruženja,

–          odlučuje o korišćenju i raspolaganju sredstvima i imovinom Udruženja većinom glasova prisutnih članova,

–          obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje ciljeva i rad organa Udruženja koji nijesu u nadležnosti drugih organa udruženja.

Predsjednik Udruženja

Član 14.

Predsjednik predstavlja Udruženje. Predsjednika Udruženja bira Skupština iz svog sastava, na četiri godine.

Predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje član Upravnog odbora koga on odredi.

Član 15.

Predsjednik se stara o zakonitosti i pravilnosti rada Udruženja.

Predsjednik saziva, utvrđuje dnevni red i predsjedava sjednicama Upravnog odbora i stara se o izvršavanju odluka i obavlja druge Statutom utvrđene poslove.

Predsjednik ima ovlašćenja finansijskog nalogodavca u odnosu na sredstva i imovinu Udruženja, i može ih prenijeti na lice koje ovlasti.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja.

Sekretar Udruženja

 Član 16.

 Sekretar priprema prijedloge odluka Upravnog odbora i vodi tekuće poslove, pomaže Predsjedniku i Upravnom odboru u njihovom radu i obavlja druge poslove utvrđene aktima Udruženja.

Sekretara bira Upravni odbor na četiri godine.

Sekretar za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

 Nadzorni odbor Udruženja

 Član 17.

 Nadzorni odbor obavlja kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja Udruženja.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština na četiri godine.

Nadzorni odbor kontrolu obavlja najmanje jednom godišnje i ukoliko utvrdi nepravilnosti obavještava Predsjednika, odnosno Upravni odbor, radi preduzimanja postupaka za njihovo otklanjanje.

Član 18.

 O svom radu Nadzorni odbor podnosi izvještaj Skupštini.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Član 19.

Udruženje predstavlja Predsjednik Udruženja.

Udruženje u pravnom prometu zastupa Predsjednik, odnosno lice koje on posebno ovlasti.

UDRUŽIVANJE U DOMAĆE I INOSTRANE ORGANIZACIJE

 Član 20.

Udruženje se može udružiti, pristupiti ili učlaniti u druge domaće i međunarodne asocijacije, udruženja, komore i druge stručne organizacije oftalmologa.

Odluku o udruživanju, učlanjenju, pristupanju odnosno istupanju Udruženja donosi Upravni odbor većinom glasova prisutnih članova.

STICANJE I KORIŠĆENJE SREDSTAVA UDRUŽENJA

 Član 21.

 Udruženje pribavlja sredstva od članarine, doprinosa članova, dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, zavještanja domaćih pravnih i fizičkih lica, državnog budžeta, pomoć drugih organizacija i udruženja, kao i od sopstvenih prihoda ostvarenih obavljanjem izdavačke i druge djelatnosti radi ostvarivanja svojih ciljeva, u skladu sa zakonom.

Finansijski plan i završni račun donosi Upravni odbor.

 JAVNOST RADA

 Član 22.

Rad Udruženja je javan.

Članstvo i javnost obavještavaju se o radu Udruženja neposredno, putem publikacija i saopštenja, kao i na drugi odgovarajući način.

U ime udruženja, saopštenja za javnost mogu davati predsjednik ili lice koga on ovlasti.

PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 23.

 Udruženje prestaje sa radom ukoliko ne postoje uslovi za ostvarivanje njegovih ciljeva.

Odluku o prestanku rada u skladu sa zakonom, donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

U slučaju prestanka rada imovina Udruženja pripada Društvu slijepih Crne Gore.

Prestanak rada prijavljuje se u roku od 30 (trideset) dana od dana prestanka rada nadležnom organu kod kojeg je Udruženje registrovano, radi brisanja iz registra.

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.

Izmjene i dopune Statuta usvaja Skupština po postupku za njegovo donošenje.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta Skupštini podnosi Upravni odbor na osnovu sopstvene obrazložene inicijative ili na osnovu obrazložene inicijative najmanje 1/10 članova udruženja.

O usvojenim izmjenama i dopunama Statuta obavještava se nadležni organ kod kojeg je Udruženje registrovano u roku od 30 (trideset) dana od dana usvajanja izmjena i dopuna Statuta.

 Član 25.

 Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine i primjenjuje se od dana registracije Udruženja kod nadležnog organa.

 U Podgorici, 24.03.2012. god.                                           P R E D S J E D N I K  Doc. Dr Antoaneta Adžić-Zečević